جزوه آموزشی فنون متره و برآورد و صورت وضعیت ها 1

دید کلی :

جزوه آموزشی فنون متره و برآورد و صورت وضعیت ها در 122صفحه فایل PDF

توضیحات کامل :

جزوه آموزشی فنون متره و برآورد و صورت وضعیت ها در 122صفحه فایل PDF

جزوه جامع و کامل

خوانا و دقیق در 122 صفحه

پشتیبانی : در صورتی که در پرداخت و دانلود به مشکل برخوردید، عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را به 09191809834 فقط و فقط پیامک کنید .

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قابل دانلود خواهد بود و فقط قیمتی که در پیش فاکتور مشاهده خواهید کرد معتبر است .

 

ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر  

  درس وآﻧﺎﻟﯿﺰ   ﺑﺮآورد ، ﻣﺘﺮه ﯾﮑﯽ از دروس ﭘﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه در  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ) دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ(  )ﻣﺸﺎور ، دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت وﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮح (ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر وﯾﺎ  ) ﻣﺠﺮی ( ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ.  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را در ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.  ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ درﺻﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ  رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ، از ﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ وﺿﻌ و ﯿﺖ ﻫﺎ  ….ﻣﯿﻠ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﯿﯿﻊ ده ﻫﺎ  ﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ واﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش و اﻫﻤﯿﺖ آن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد.  از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺿﺮاﯾﺐ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺬف ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎء  واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ  1388 رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺎﻋﺚ ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺷﺪه ﺗﺎ روش ﺟﺎری ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎﺣﺪودی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده وﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺑﺎ   ،  ) ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺘﻬﺎ ، ﻧﺤﻮه ﺑﺮآورد اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﯾﺐ و( …..  ﻧﺒﺎ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﻨﺪ.  ﺿﻤﻦ و ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﻔﻆ   اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ  ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﺮا ﮔﯿﺮان اﯾﻦﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺎﺷﺪ.

قیمت : 15000 تومان

پرداخت آنلاین و دانلود

جزوه تحلیل فضای شهری

دید کلی :

جزوه تحلیل فضای شهری در دو فایل pdf در 117 صفحه

توضیحات کامل :

جزوه تحلیل فضای شهری در دو فایل  pdf در 117 صفحه

در دو فایل pdf

بررسی موارد شهری

قابل استفاده برای دروس تحلیل فضای شهر،شهر سازی و…

قیمت : 15000 تومان

پرداخت آنلاین و دانلود

جزوه درس مکانیک خاک

دید کلی :

جزوه درس مکانیک خاک در 124 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات کامل :

جزوه درس مکانیک خاک در 124 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

منشاء و چگونگی خاك

نقش خاك از نظر مهندسی به دو شكل زیر می باشد:

الف) در مقابل نیروها و تنشهای ناشی از احداث سازه ها مقاومت كند (تكیه گاه مناسب)

ب) به عنوان مصالحی كه در ساختمان سازی، راهسازی، خاكریزی ها، سدهای خاكی و… بكار
می رود.

برای استفاده بهینه از انواع خاكها باید شناخت كافی از رفتار و مشخصات خاكها داشته باشیم.
می دانیم كه از تخریب و فرسایشها سنگها خاك به وجود می آید.

سنگ: پوسته خارجی زمین از سنگها (توده های از ذرات چسبنده یكپارچه) تشكیل شده است. هر گونه مواد معدنی طبیعی سخت شده ای كه برای حفاری نیاز به استفاده از مته یا انفجار دارد.

سنگها به سه گروه اصلی تقسیم می شوند.

1- سنگهای آذرین: مستقیماً از سرد شدن مواد مذاب آتشفشانی به وجود می آیند. بر حسب سرد شدن به سه گروه تقسیم می شوند.

الف) سرد شدن به كندی باشد. كانی های كه بصورت بلورهای درشت و مجزا تبلور می یابد مانند گرانیت

ب) سرد شدن با سرعت بیشتری انجام گیرد. كانی های كه بصورت بلورهای خیلی ریزتر تشكیل می یابد مانند بازالت

ج) سرعت سرد شدن خیلی خیلی زیاد باشد. مواد آتشفشانی به صورت یك حاده شیشه ای بدون شكل منجمد می شود. مانند خاكستر آتشفشانی.

2) سنگهای رسوبی: سنگها بر اثر عوامل فیزیكی و شیمیایی به ذرات كوچكتر تجزیه شده به صورت لایه های رسوب می كند و تحت فشار و دمای زیاد دوباره به سنگ تبدیل می شوند. مانند ماسه های كوارتری از فرسایش گرافیت.

3) سنگهای دگرگونی: سنگهای رسوبی و به نسبت كمتر سنگهای آذرمین محبوس در اعماق زمین در اثر حرارت و فشار زیاد سنگهای دگرگونی را بوجود می آورند. گنیس از دگرگونی گرافیت- كوارتزیت از دگرگونی ماسه سنگ.

 

مرز بین سنگ و خاك:

از نظر چسبندگی ذرات مرز معین و مشخصی بین رنگ و خاك ندارد اكثر متخصصان مرز بین سنگ و خاك را به این صورت تعریف می كنند یك چسبندگی بین ذرات توده خاك در اثر قرار گرفتن آن در آب و حجم زدن از بین نمی رود و ذرات از هم جدا می شوند ولی در سنگها این چسبندگی  از بین نمی رود.

تشكیل خاك: از تخریب قیزیكی و شیمیایی سنگها خاك بوجود می آید.

به دو شكل :

1-  انتقال یافته (توسط آب و باد، امواج در محل غیر از محل سنگ مادر) آبرفتی و باد رفتی

2- در جا در همان محل سنگ مادر تشكیل می یابد و دانه های آن معمولاً تیز گوشه هستند و عمق لایه های كم عمق

خاك: از نظر مهندسین عبارتست از هر گونه مواد معدنی تزكیه نیافته ای كه از ذرات جامد مجزا از هم كه حفرات بین آنها را هوا (یا سایر گازها) و مایعات (آب) اشغال گردانید.

تخریب فیزیكی سنگها: از مهمترین عوامل فیزیكی سنگها می توان تغییرات درجه حرارت،‌ ریزش باران و جریان آب،‌ انجماد آب در درز و شكاف سنگها، وزش باد، حركت یخچالها و سقوط سنگها را نام برد این نوع خاكها همان تركیب سنگ مادر را از نظر نوع كانی دار هستند. مانند: شن، ماسه و حتی ذرات ریزتر

تخریب شیمیایی سنگها: فعل و انفعالات شیمیایی موجب تغییر تركیب كانی های سنگهای مادر به وسیله آب و گاز كربنیك می گردد. نتیجه تغییرات تشكیل بلورهای بسیار ریز (كوچكتر از 002/0 میلی متر) كلئدهای رس می باشد.

انواع خاكها :

1- شن و ماسه: معمولاً از قطعات كوچك سنگ كوارتر و قلد سیاه و گاهی از سایر كانی ها، تشكیل شده كه ذرات غیر چسبنده دارای قطعات مدور و گوشه دار كه تقریباً‌ همان كانی های سنگ مادر بدون تغییر شیمیایی عمده تشكیل شده اند.

2- سیلت (لای) حركت از ذرات كوارتز همراه با سایر كانی ها كه مقاومت خیلی زیاد نسبت به عوامل شیمیایی دارد تشكیل شده اند. ذرات ریز دانه با پلاستینه پایین مانند آرد سنگ، ذرات ریز دانه با پلاستینه بالا مانند سیلت پلاستیك.

3- رسها: ذرات بسیار كوچك و پولك مانند كه قسمت اعظم آنها به ذرات كلوئیدی تبدیل یافته اند خاكی از ذرات میكروسكوپیت و بسیار كوچك از تجزیه شیمیایی مدار متشكله سنگها حاصل می شود بصورت مرطوب دارای پلاستینه متوسط تا خیلی زیاد بوده وقتی كه خشك باشد بسیار سخت می باشد نفوذپذیری خاكهای رس بسیار كم می باشد دررطوبت های خیلی زیاد شدیداً چسبنده می باشند و قدرت تورم خاكهای رس در مجاورت آب بسیار سخت می باشد. نفوذپذیری خاكهای رس بسیار كم می باشد دررطوبت هاب خیلی زیاد شدیداً‌ چسبنده می باشند وقدرت تورم خاكهای رس در مجاورت آب بسیار بالا است.

ذرات رس موقع مخلوط شدن با آب به حالت خیری شدن متمایل می شوند این ذرات كانی های رس هستند. در حالی كه ذرات ریز كوارتر، فلد سیار و یا میكا خواس خمیری ندارند.

كانی های رس:

تركیب و ساختمان كانی های رس: كانی های رس هر یك از سیلیكاتهای مركب آلومینیم منیزیم و آهن هستند. كانی در رس از نظر ساختمانی از تركیب دو واحد بنیادی تشكیل شده است:

1-   چهار وجهی سیلیكا: شامل یك اتم سیلسیوم (سلیكون) كه توسط 4 اتم اكسیژن احاطه شده است. (سیلین (Slion)) از تركیب واحدهای چهار وجهی (سیلیكا) صفحه سیلین تشكیل می شود.

قیمت : 4800 تومان

پرداخت آنلاین و دانلود

جزوه کنکوری لغت و تاریخ ادبیات سال سوم دبیرستان با رمز گذاری

دید کلی :

جزوه کنکوری لغت و تاریخ ادبیات سال سوم دبیرستان با رمز گذاری در قالب 20 تصویر با فرمت tif و آماده چاپ

توضیحات کامل :

جزوه کنکوری لغت و تاریخ ادبیات سال سوم دبیرستان با رمز گذاری در قالب 20 تصویر با فرمت tif و آماده چاپ

دانلود لغت و تاریخ ادبیات کنکور سال سوم دبیرستان به صورت کامل به همراه اعلام ادبی آخر کتاب به تفکیک هر درس دستنویس رتبه برتر کنکور 92 به همراه رمز گذاری آسان و معنا دار …. دانلود بخشی از قسمت ها و توضیحات بیشتر در پایین در 20 صفحه با فرمت tif قابل تبدیل به jpg
 آموزش نحوه استفاده و پرینت 09191809834

قیمت : 2500 تومان

پرداخت آنلاین و دانلود

جزوه کنکوری لغت و تاریخ ادبیات سال دوم دبیرستان با رمز گذاری

دید کلی :

جزوه کنکوری لغت و تاریخ ادبیات سال دوم دبیرستان با رمز گذاری در قالب 33 تصویر با فرمت tif و آماده چاپ

توضیحات کامل :

جزوه کنکوری لغت و تاریخ ادبیات سال دوم دبیرستان با رمز گذاری در قالب 33 تصویر با فرمت tif و آماده چاپ

دانلود لغت و تاریخ ادبیات کنکور سال دوم دبیرستان به صورت کامل به همراه اعلام ادبی آخر کتاب به تفکیک هر درس دستنویس رتبه برتر کنکور 92 به همراه رمز گذاری آسان و معنا دار …. دانلود بخشی از قسمت ها و توضیحات بیشتر در پایین در 33 صفحه با فرمت tif قابل تبدیل به jpg
آموزش نحوه استفاده و پرینت 09191809834

قیمت : 2500 تومان

پرداخت آنلاین و دانلود

جزوه کنکوری لغت و تاریخ ادبیات سال چهارم دبیرستان با رمز گذاری

دید کلی :

جزوه کنکوری لغت و تاریخ ادبیات سال چهارم دبیرستان با رمز گذاری در قالب 16 تصویر با فرمت tif و آماده چاپ

توضیحات کامل :

جزوه کنکوری لغت و تاریخ ادبیات سال چهارم دبیرستان با رمز گذاری در قالب 16 تصویر با فرمت tif و آماده چاپ

دانلود لغت و تاریخ ادبیات کنکور سال چهارم دبیرستان به صورت کامل به همراه اعلام ادبی آخر کتاب به تفکیک هر درس دستنویس رتبه برتر کنکور 92 به همراه رمز گذاری آسان و معنا دار …. دانلود بخشی از قسمت ها و توضیحات بیشتر در پایین در 16 صفحه با فرمت tif قابل تبدیل به jpg
آموزش نحوه استفاده و پرینت 09191809834

قیمت : 2500 تومان

پرداخت آنلاین و دانلود

جزوه لغت و تاریخ سه سال دبیرستان ویژه کنکور

دید کلی :

جزوه لغت و تاریخ سه سال دبیرستان ویژه کنکوردر قالب 16 تصویر با فرمت tif و آماده چاپ

توضیحات کامل :

جزوه لغت و تاریخ سه سال دبیرستان ویژه کنکوردر قالب 16 تصویر با فرمت tif و آماده چاپ

دانلود لغت و تاریخ ادبیات کنکور سال دوم ، سوم و چهارم دبیرستان به صورت کامل به همراه اعلام ادبی آخر کتاب به تفکیک هر درس دستنویس رتبه برتر کنکور 92 به همراه رمز گذاری آسان و معنا دار …. دانلود بخشی از قسمت ها و توضیحات بیشتر در پایین در 69 صفحه با فرمت tif قابل تبدیل به jpg
آموزش نحوه استفاده و پرینت 09191809834

قیمت : 6000 تومان

پرداخت آنلاین و دانلود